• Users Online: 192
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since September 28, 2017)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Kigelia africana fruit: Constituents, bioactivity, and reflection on composition disparities
Ahmed Galal Osman, Zulfiqar Ali, Amar G Chittiboyina, Ikhlas A Khan
October-December 2017, 3(4):1-6
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_15_17  
  2,544 318 1
REVIEW ARTICLES
Xiao chai hu tang for liver diseases: A literature review
Yi Wang, Li Li, Yan-Mei Cheng, Sheng-Liang Zhu
July-September 2017, 3(3):46-50
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_17  
  2,489 201 1
Interactions between traditional chinese medicine and anticancer drugs in chemotherapy
Zhi-Jie Ding, Dan-Qing Xu, Yuan-Zhi Lao, Hong-Xi Xu
July-September 2017, 3(3):38-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_17  
  2,110 302 -
ORIGINAL ARTICLES
The effects of different compatibilities of Qing'e formula on scopolamine-induced learning and memory impairment in the mouse
Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Li Yang, Yu-Ling Ma, Bo-Lu Sun, Chang-Hong Wang, Zheng-Tao Wang
July-September 2017, 3(3):12-17
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_17  
  2,058 143 -
REVIEW ARTICLES
Effect of Juzentaihoto/Shi-Quan-Da-Bu-Tang on malignant progression and metastasis of tumor cells
Ikuo Saiki, Satoru Yokoyama, Yoshihiro Hayakawa
October-December 2017, 3(4):26-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_3_17  
  1,786 206 -
Progress of studies on traditional chinese medicine based on complex network analysis
Qian-Ru Zhang, Xiang-Jun Kong, Hai-Yu Xu, Yi-Tao Wang, Yuan-Jia Hu
July-September 2017, 3(3):28-37
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_17  
  1,503 220 1
Traditional chinese herbal medicine for perimenopausal depression of chinese women: A meta-analysis
Ying Zhang, Lin-Jie Xu, Yu Zheng, Feng-Quan Xu
July-September 2017, 3(3):51-57
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_17  
  1,333 145 1
ORIGINAL ARTICLES
New orally active artemisinin dimer antimalarials
Mahmoud A ElSohly, Waseem Gul, Shabana I Khan, Babu L Tekwani
July-September 2017, 3(3):1-11
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_10_17  
  1,265 189 -
Investigation on prescription screening of a polyherbal preparation based on splenocyte proliferation activity and its preparation method
Ahmed Attia Ahmed Abdelmoaty, Yu-Ling Ma, Ruibin Bai, Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Ying-Dong Li
October-December 2017, 3(4):7-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_14_17  
  1,233 149 2
REVIEW ARTICLES
Monoclonal antibody usage strategies for natural products in traditional chinese medicine
Yukihiro Shoyama
July-September 2017, 3(3):18-27
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_17  
  1,208 145 -
ORIGINAL ARTICLES
A preliminary study on combination therapy of artemisinin dimer oxime and topotecan against nonsmall cell lung cancer in mice
Mohammad K Ashfaq, Mohamed Sadek Abdel-Bakky, Mir Tahir Maqbool, Waseem Gul, Mahmoud A ElSohly
January-March 2018, 4(1):8-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_1_18  
  1,053 161 -
The total flavonoids of Clerodendrum bungei suppress A549 cells proliferation, migration, and invasion by impacting Wnt/β-Catenin signaling
Na Yu, Ke-Jian Zhu, Si-Jing Ma, Hao Tang, Xiao-Ning Tan
October-December 2017, 3(4):15-20
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_17  
  1,074 134 1
REVIEW ARTICLE
Network pharmacology: An approach to the analysis of complex systems underlying traditional chinese medicine
Shao Li, Yuan-Jia Hu
October-December 2018, 4(4):135-136
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_22_18  
  972 226 -
ORIGINAL ARTICLES
Exploring the pathways and targets of Shexiang Baoxin pill for coronary heart disease through a network pharmacology approach
Shou-De Zhang, Zhan-Hai Su, Rui-Hui Liu, Yan-Yan Diao, Shi-Liang Li, Ya-Ping-Hua , Hong-Lin Li, Wei-Dong Zhang
October-December 2018, 4(4):137-146
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_18  
  1,023 159 -
The protective effect of Gan Shen Fu Fang on liver endothelial cells in common bile duct-ligated rats
Qing-Hong Du, Yi-Bo Tang, Wei-Hong Li, Ya Xu, Lin Han, Xu Jia, Tong Zhao
October-December 2017, 3(4):21-25
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_16_17  
  1,044 133 -
An integrated study for the utilization of anthraquinone compounds extract “Heshouwu” In vivo and their comparative metabolism in liver microsomes using UPLC-ESI-Q-TOF/MSn
Sha Chen, Hong-Yu Ma, Zhe Deng, Jun Zhang, Jin-Tang Cheng, Chang Chen, An Liu
January-March 2018, 4(1):21-27
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_2_18  
  1,045 123 -
Network pharmacology-based study of the active constituents of Chinese medicinal formulae for antitumor mechanism
Bao-Yue Zhang, Yi-Fu Zheng, Xiao-Cong Pang, Zhe Wang, Hong Ding, Ai-Lin Liu
April-June 2018, 4(2):43-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_18  
  1,004 163 -
Relationship between free fatty acid spectrum, blood stasis score, and macroangiopathy in patients with Type 2 Diabetes
De-Liang Liu, Shu-Fang Chu, Hui-Lin Li, Heng-Xia Zhao, Xue-Mei Liu, Xin Qu, Yi-Nan Zhou, Zhe Chen, Xue-Wen Zhang
January-March 2018, 4(1):28-35
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_18  
  1,009 130 -
Cloning and expression analysis of two dehydrodolichyl diphosphate synthase genes from Tripterygium wilfordii
Lin-Hui Gao, Ping Su, Yi-Feng Zhang, Li-Chan Tu, Yu-Jun Zhao, Tian-Yuan Hu, Jia-Wei Zhou, Bao-Wei Ma, Wei Gao, Lu-Qi Huang
January-March 2018, 4(1):15-20
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_18  
  965 132 -
Compound-target-pathway network analysis and effective mechanisms prediction of Bu-Shen-Jian-Pi formula
Xiao-Yan Li, Meng-Die Yang, Xue-Qing Hu, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Qi-Long Chen, Shi-Bing Su
October-December 2018, 4(4):170-175
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_19_18  
  949 131 -
Bioinformatics and expression analysis of NAC transcription factor genes in Scutellaria baicalensis
Juan Liu, Ti-Ying Chen, Yuan Yuan, Jun-Hui Zhou, Yu-Yang Zhao, Lu-Qi Huang
April-June 2018, 4(2):37-42
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_18  
  921 153 -
Comparison of granules for prescription and classical decoctions by high-performance thin-layer chromatography-fingerprint analysis
Katharina Schiller, Jörg Heilmann, Detlef Manns, Gerhard Franz
January-March 2018, 4(1):1-7
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_11_17  
  894 173 -
Integrated network pharmacology and antioxidant activity-guided screen system to exploring antioxidants and quality markers of Shunaoxin pills against chronic cerebral ischemia
Nian-Wei Chang, Dan-Dan Cheng, Jia-Nan Ni, Ying-Ying Guo, Guang-Cui Chu, Unchol Kim, Min Jiang, Gang Bai
January-March 2019, 5(1):1-8
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_19  
  917 122 -
Traditional Chinese medicine based on Zheng differentiation versus angiotensin receptor blocker/angiotensin-converting enzyme antagonist in efficacy of treating diabetic kidney disease: A meta-analysis of randomized clinical trials
Wei-Jun Huang, Tao Yang, Chuan-Jiang Liu, Yong-Hua Xiao, Qiang Fu, Qing Gong, Hua Zhang, Fan Shao, Hong Yue, Shi-Dong Wang, Jin-Xi Zhao
January-March 2019, 5(1):18-28
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_27_18  
  936 89 2
A network pharmacology approach to decipher the mechanisms of anti-depression of Xiaoyaosan formula
Yao Gao, Li Gao, Jun-Sheng Tian, Xue-Mei Qin, Xiang Zhang
October-December 2018, 4(4):147-162
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_20_18  
  860 155 1