• Users Online: 557
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Upregulation of miR-144-3p protects myocardial function from ischemia–reperfusion injury through inhibition of TMEM16A Ca2+-activated chloride channel
Guoxun Yang,Xiao Tang,Ling Tan,Danpeng Nong,Peng Yang,Haien Ning
Human Cell.2021;34(2)360
[DOI]
2Progression of the Wei-Qi-Ying-Xue syndrome, microcirculatory disturbances, in infectious diseases and treatment with traditional Chinese medicine
Jing-Yan Han,Quan Li,Chun-Shui Pan,Kai Sun,Jing-Yu Fan
World Journal of Traditional Chinese Medicine.2022;8(2)169
[DOI]
3Traditional herbal medicine and nanomedicine: Converging disciplines to improve therapeutic efficacy and human health
Jing Zhang,Kaili Hu,Liuqing Di,Penglong Wang,Zhidong Liu,Jinming Zhang,Pengfei Yue,Wantong Song,Jingwei Zhang,Tongkai Chen,Zuhua Wang,Yongtai Zhang,Xiaoying Wang,Changyou Zhan,Yung-Chi Cheng,Xiang Li,Quan Li,Jing-Yu Fan,Youqing Shen,Jing-Yan Han,Hongzhi Qiao
Advanced Drug Delivery Reviews.2021;178(2)113964
[DOI]