• Users Online: 251
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since September 28, 2017)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Interactions between traditional chinese medicine and anticancer drugs in chemotherapy
Zhi-Jie Ding, Dan-Qing Xu, Yuan-Zhi Lao, Hong-Xi Xu
July-September 2017, 3(3):38-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_17  
  5,606 457 3
ORIGINAL ARTICLES
Kigelia africana fruit: Constituents, bioactivity, and reflection on composition disparities
Ahmed Galal Osman, Zulfiqar Ali, Amar G Chittiboyina, Ikhlas A Khan
October-December 2017, 3(4):1-6
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_15_17  
  4,566 535 3
Advantages of anti-inflammatory acupuncture in treating sepsis of coronavirus disease 2019
Guan-Yuan Jin, Louis Lei Jin, Jin Zheng, Belinda Jie He
April-June 2020, 6(2):188-195
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_20  
  4,507 237 -
REVIEW ARTICLES
Xiao chai hu tang for liver diseases: A literature review
Yi Wang, Li Li, Yan-Mei Cheng, Sheng-Liang Zhu
July-September 2017, 3(3):46-50
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_17  
  4,059 337 1
Effect of Juzentaihoto/Shi-Quan-Da-Bu-Tang on malignant progression and metastasis of tumor cells
Ikuo Saiki, Satoru Yokoyama, Yoshihiro Hayakawa
October-December 2017, 3(4):26-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_3_17  
  3,532 325 -
ORIGINAL ARTICLES
The effects of different compatibilities of Qing'e formula on scopolamine-induced learning and memory impairment in the mouse
Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Li Yang, Yu-Ling Ma, Bo-Lu Sun, Chang-Hong Wang, Zheng-Tao Wang
July-September 2017, 3(3):12-17
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_17  
  2,879 246 -
REVIEW ARTICLES
Progress of studies on traditional chinese medicine based on complex network analysis
Qian-Ru Zhang, Xiang-Jun Kong, Hai-Yu Xu, Yi-Tao Wang, Yuan-Jia Hu
July-September 2017, 3(3):28-37
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_17  
  2,633 330 2
ORIGINAL ARTICLES
Investigation on prescription screening of a polyherbal preparation based on splenocyte proliferation activity and its preparation method
Ahmed Attia Ahmed Abdelmoaty, Yu-Ling Ma, Ruibin Bai, Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Ying-Dong Li
October-December 2017, 3(4):7-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_14_17  
  2,280 273 6
Network pharmacology-based study of the active constituents of Chinese medicinal formulae for antitumor mechanism
Bao-Yue Zhang, Yi-Fu Zheng, Xiao-Cong Pang, Zhe Wang, Hong Ding, Ai-Lin Liu
April-June 2018, 4(2):43-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_18  
  2,207 302 -
REVIEW ARTICLES
Traditional chinese herbal medicine for perimenopausal depression of chinese women: A meta-analysis
Ying Zhang, Lin-Jie Xu, Yu Zheng, Feng-Quan Xu
July-September 2017, 3(3):51-57
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_17  
  2,216 260 1
ORIGINAL ARTICLES
New orally active artemisinin dimer antimalarials
Mahmoud A ElSohly, Waseem Gul, Shabana I Khan, Babu L Tekwani
July-September 2017, 3(3):1-11
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_10_17  
  2,174 297 1
A preliminary study on combination therapy of artemisinin dimer oxime and topotecan against nonsmall cell lung cancer in mice
Mohammad K Ashfaq, Mohamed Sadek Abdel-Bakky, Mir Tahir Maqbool, Waseem Gul, Mahmoud A ElSohly
January-March 2018, 4(1):8-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_1_18  
  2,192 278 1
REVIEW ARTICLES
Monoclonal antibody usage strategies for natural products in traditional chinese medicine
Yukihiro Shoyama
July-September 2017, 3(3):18-27
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_17  
  2,177 250 -
ORIGINAL ARTICLES
Cloning and expression analysis of two dehydrodolichyl diphosphate synthase genes from Tripterygium wilfordii
Lin-Hui Gao, Ping Su, Yi-Feng Zhang, Li-Chan Tu, Yu-Jun Zhao, Tian-Yuan Hu, Jia-Wei Zhou, Bao-Wei Ma, Wei Gao, Lu-Qi Huang
January-March 2018, 4(1):15-20
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_18  
  2,117 246 1
The total flavonoids of Clerodendrum bungei suppress A549 cells proliferation, migration, and invasion by impacting Wnt/β-Catenin signaling
Na Yu, Ke-Jian Zhu, Si-Jing Ma, Hao Tang, Xiao-Ning Tan
October-December 2017, 3(4):15-20
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_17  
  2,088 252 2
Exploring the pathways and targets of Shexiang Baoxin pill for coronary heart disease through a network pharmacology approach
Shou-De Zhang, Zhan-Hai Su, Rui-Hui Liu, Yan-Yan Diao, Shi-Liang Li, Ya-Ping-Hua , Hong-Lin Li, Wei-Dong Zhang
October-December 2018, 4(4):137-146
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_18  
  1,992 269 1
Pediatric massage for the treatment of anorexia in children: A meta-analysis
Li Gao, Chun-Hua Jia, Si-Si Ma, Tong Wu
July-September 2018, 4(3):96-104
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_18  
  1,997 261 -
Compound-target-pathway network analysis and effective mechanisms prediction of Bu-Shen-Jian-Pi formula
Xiao-Yan Li, Meng-Die Yang, Xue-Qing Hu, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Qi-Long Chen, Shi-Bing Su
October-December 2018, 4(4):170-175
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_19_18  
  1,970 252 -
A network pharmacology approach to decipher the mechanisms of anti-depression of Xiaoyaosan formula
Yao Gao, Li Gao, Jun-Sheng Tian, Xue-Mei Qin, Xiang Zhang
October-December 2018, 4(4):147-162
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_20_18  
  1,902 288 2
Traditional Chinese medicine based on Zheng differentiation versus angiotensin receptor blocker/angiotensin-converting enzyme antagonist in efficacy of treating diabetic kidney disease: A meta-analysis of randomized clinical trials
Wei-Jun Huang, Tao Yang, Chuan-Jiang Liu, Yong-Hua Xiao, Qiang Fu, Qing Gong, Hua Zhang, Fan Shao, Hong Yue, Shi-Dong Wang, Jin-Xi Zhao
January-March 2019, 5(1):18-28
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_27_18  
  1,984 194 2
Relationship between free fatty acid spectrum, blood stasis score, and macroangiopathy in patients with Type 2 Diabetes
De-Liang Liu, Shu-Fang Chu, Hui-Lin Li, Heng-Xia Zhao, Xue-Mei Liu, Xin Qu, Yi-Nan Zhou, Zhe Chen, Xue-Wen Zhang
January-March 2018, 4(1):28-35
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_18  
  1,936 235 -
The protective effect of Gan Shen Fu Fang on liver endothelial cells in common bile duct-ligated rats
Qing-Hong Du, Yi-Bo Tang, Wei-Hong Li, Ya Xu, Lin Han, Xu Jia, Tong Zhao
October-December 2017, 3(4):21-25
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_16_17  
  1,927 226 1
An integrated study for the utilization of anthraquinone compounds extract “Heshouwu” In vivo and their comparative metabolism in liver microsomes using UPLC-ESI-Q-TOF/MSn
Sha Chen, Hong-Yu Ma, Zhe Deng, Jun Zhang, Jin-Tang Cheng, Chang Chen, An Liu
January-March 2018, 4(1):21-27
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_2_18  
  1,946 207 -
Integrated network pharmacology and antioxidant activity-guided screen system to exploring antioxidants and quality markers of Shunaoxin pills against chronic cerebral ischemia
Nian-Wei Chang, Dan-Dan Cheng, Jia-Nan Ni, Ying-Ying Guo, Guang-Cui Chu, Unchol Kim, Min Jiang, Gang Bai
January-March 2019, 5(1):1-8
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_19  
  1,926 221 -
REVIEW ARTICLE
Network pharmacology: An approach to the analysis of complex systems underlying traditional chinese medicine
Shao Li, Yuan-Jia Hu
October-December 2018, 4(4):135-136
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_22_18  
  1,750 348 -