• Users Online: 315
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Most popular articles (Since September 28, 2017)

 
 
  Archives   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Interactions between traditional chinese medicine and anticancer drugs in chemotherapy
Zhi-Jie Ding, Dan-Qing Xu, Yuan-Zhi Lao, Hong-Xi Xu
July-September 2017, 3(3):38-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_17  
  6,163 493 3
ORIGINAL ARTICLES
Advantages of anti-inflammatory acupuncture in treating sepsis of coronavirus disease 2019
Guan-Yuan Jin, Louis Lei Jin, Jin Zheng, Belinda Jie He
April-June 2020, 6(2):188-195
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_20  
  6,248 354 2
Kigelia africana fruit: Constituents, bioactivity, and reflection on composition disparities
Ahmed Galal Osman, Zulfiqar Ali, Amar G Chittiboyina, Ikhlas A Khan
October-December 2017, 3(4):1-6
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_15_17  
  5,193 577 3
REVIEW ARTICLES
Xiao chai hu tang for liver diseases: A literature review
Yi Wang, Li Li, Yan-Mei Cheng, Sheng-Liang Zhu
July-September 2017, 3(3):46-50
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_17  
  4,917 373 1
Effect of Juzentaihoto/Shi-Quan-Da-Bu-Tang on malignant progression and metastasis of tumor cells
Ikuo Saiki, Satoru Yokoyama, Yoshihiro Hayakawa
October-December 2017, 3(4):26-45
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_3_17  
  4,503 344 -
ORIGINAL ARTICLES
Standardized Xin-Ke-Shu tablets improves the disturbances of lipid, energy, and amino acid metabolism in a rabbit model of atherosclerosis
Yong Yang, Jing-Bo Peng, Meng Yu, Hong-Mei Jia, Hong-Wu Zhang, Zhong-Mei Zou
April-June 2019, 5(2):71-80
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_13_19  
  3,509 185 -
REVIEW ARTICLES
Progress of studies on traditional chinese medicine based on complex network analysis
Qian-Ru Zhang, Xiang-Jun Kong, Hai-Yu Xu, Yi-Tao Wang, Yuan-Jia Hu
July-September 2017, 3(3):28-37
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_17  
  3,226 366 3
ORIGINAL ARTICLES
The effects of different compatibilities of Qing'e formula on scopolamine-induced learning and memory impairment in the mouse
Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Li Yang, Yu-Ling Ma, Bo-Lu Sun, Chang-Hong Wang, Zheng-Tao Wang
July-September 2017, 3(3):12-17
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_17  
  3,112 265 -
REVIEW ARTICLES
Active compounds and molecular targets of Chinese herbal medicine for neurogenesis in stroke treatment: Implication for cross talk between Traditional Chinese Medicine and Biomedical Sciences
Xi Chen, Han-Sen Chen, Cheng Peng, Jian-Gang Shen
April-June 2019, 5(2):104-115
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_14_19  
  2,938 231 1
ORIGINAL ARTICLES
Network pharmacology-based study of the active constituents of Chinese medicinal formulae for antitumor mechanism
Bao-Yue Zhang, Yi-Fu Zheng, Xiao-Cong Pang, Zhe Wang, Hong Ding, Ai-Lin Liu
April-June 2018, 4(2):43-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_6_18  
  2,573 326 -
REVIEW ARTICLES
Monoclonal antibody usage strategies for natural products in traditional chinese medicine
Yukihiro Shoyama
July-September 2017, 3(3):18-27
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_17  
  2,620 275 -
ORIGINAL ARTICLES
Investigation on prescription screening of a polyherbal preparation based on splenocyte proliferation activity and its preparation method
Ahmed Attia Ahmed Abdelmoaty, Yu-Ling Ma, Ruibin Bai, Xiao-Ping Zheng, Fang-Di Hu, Ying-Dong Li
October-December 2017, 3(4):7-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_14_17  
  2,583 290 7
A preliminary study on combination therapy of artemisinin dimer oxime and topotecan against nonsmall cell lung cancer in mice
Mohammad K Ashfaq, Mohamed Sadek Abdel-Bakky, Mir Tahir Maqbool, Waseem Gul, Mahmoud A ElSohly
January-March 2018, 4(1):8-14
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_1_18  
  2,543 304 3
Pediatric massage for the treatment of anorexia in children: A meta-analysis
Li Gao, Chun-Hua Jia, Si-Si Ma, Tong Wu
July-September 2018, 4(3):96-104
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_18  
  2,521 304 1
New orally active artemisinin dimer antimalarials
Mahmoud A ElSohly, Waseem Gul, Shabana I Khan, Babu L Tekwani
July-September 2017, 3(3):1-11
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_10_17  
  2,488 316 2
REVIEW ARTICLES
Traditional chinese herbal medicine for perimenopausal depression of chinese women: A meta-analysis
Ying Zhang, Lin-Jie Xu, Yu Zheng, Feng-Quan Xu
July-September 2017, 3(3):51-57
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_12_17  
  2,518 282 1
ORIGINAL ARTICLES
Compound-target-pathway network analysis and effective mechanisms prediction of Bu-Shen-Jian-Pi formula
Xiao-Yan Li, Meng-Die Yang, Xue-Qing Hu, Fei-Fei Cai, Xiao-Le Chen, Qi-Long Chen, Shi-Bing Su
October-December 2018, 4(4):170-175
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_19_18  
  2,445 291 -
Cloning and expression analysis of two dehydrodolichyl diphosphate synthase genes from Tripterygium wilfordii
Lin-Hui Gao, Ping Su, Yi-Feng Zhang, Li-Chan Tu, Yu-Jun Zhao, Tian-Yuan Hu, Jia-Wei Zhou, Bao-Wei Ma, Wei Gao, Lu-Qi Huang
January-March 2018, 4(1):15-20
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_4_18  
  2,447 273 1
REVIEW ARTICLES
Investigation of radix achyranthis bidentatae phytochemistry and pharmacology
Liu Yang, A-Jiao Hou, Mei-Ling Yan, Xu-Dong Xing, Xin-Yue Guo, Hai Jiang, Bing-You Yang, Kelvin Chan, Qiu-Hong Wang, Hai-Xue Kuang
January-March 2019, 5(1):50-60
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_25_18  
  2,434 236 2
ORIGINAL ARTICLES
The total flavonoids of Clerodendrum bungei suppress A549 cells proliferation, migration, and invasion by impacting Wnt/β-Catenin signaling
Na Yu, Ke-Jian Zhu, Si-Jing Ma, Hao Tang, Xiao-Ning Tan
October-December 2017, 3(4):15-20
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_17  
  2,366 285 2
Relationship between free fatty acid spectrum, blood stasis score, and macroangiopathy in patients with Type 2 Diabetes
De-Liang Liu, Shu-Fang Chu, Hui-Lin Li, Heng-Xia Zhao, Xue-Mei Liu, Xin Qu, Yi-Nan Zhou, Zhe Chen, Xue-Wen Zhang
January-March 2018, 4(1):28-35
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_18  
  2,378 270 1
Exploring the pathways and targets of Shexiang Baoxin pill for coronary heart disease through a network pharmacology approach
Shou-De Zhang, Zhan-Hai Su, Rui-Hui Liu, Yan-Yan Diao, Shi-Liang Li, Ya-Ping-Hua , Hong-Lin Li, Wei-Dong Zhang
October-December 2018, 4(4):137-146
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_18_18  
  2,338 297 1
A network pharmacology approach to decipher the mechanisms of anti-depression of Xiaoyaosan formula
Yao Gao, Li Gao, Jun-Sheng Tian, Xue-Mei Qin, Xiang Zhang
October-December 2018, 4(4):147-162
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_20_18  
  2,302 332 2
Traditional Chinese medicine based on Zheng differentiation versus angiotensin receptor blocker/angiotensin-converting enzyme antagonist in efficacy of treating diabetic kidney disease: A meta-analysis of randomized clinical trials
Wei-Jun Huang, Tao Yang, Chuan-Jiang Liu, Yong-Hua Xiao, Qiang Fu, Qing Gong, Hua Zhang, Fan Shao, Hong Yue, Shi-Dong Wang, Jin-Xi Zhao
January-March 2019, 5(1):18-28
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_27_18  
  2,361 225 2
Integrated network pharmacology and antioxidant activity-guided screen system to exploring antioxidants and quality markers of Shunaoxin pills against chronic cerebral ischemia
Nian-Wei Chang, Dan-Dan Cheng, Jia-Nan Ni, Ying-Ying Guo, Guang-Cui Chu, Unchol Kim, Min Jiang, Gang Bai
January-March 2019, 5(1):1-8
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_5_19  
  2,264 254 1