• Users Online: 492
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2021| January-March  | Volume 7 | Issue 1  
    Online since March 8, 2021

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
ORIGINAL ARTICLES
Quantitative analysis of eight ginsenosides in red ginseng using ginsenoside rg1 as single reference standard
Juan Da, Qiu-Rong Wang, Yan Wang, Shuai Yao, Yong Huang, Wen-Long Wei, Jian Liang, Yao Shen, Gerhard Franz, De-An Guo
January-March 2021, 7(1):1-5
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_82_20  
  2,344 322 2
GUIDELINES
Network Pharmacology Evaluation Method Guidance - Draft
Shao Li
January-March 2021, 7(1):146-154
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_11_21  
  2,140 341 39
ORIGINAL ARTICLES
A simple high-performance liquid chromatography method for the assay of flavonoids in Ginkgo biloba Leaves
Dan-Dan Wu, Cheng Qu, Xin-Guang Liu, Ping Li, Wen Gao, Hua Yang
January-March 2021, 7(1):47-53
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_9_21  
  2,009 169 1
Simultaneous quantitative analysis of five components in Angelica sinensis and Angelica acutiloba acclimatized growing in vietnam by high-performance liquid chromatography with photodiode array detector
Thi Minh Tam Phama, Thi Thu Cuc Le, Van Thanh Nguyen, Viet Hung Tran
January-March 2021, 7(1):6-10
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_28_20  
  1,849 162 2
Comprehensive metabolic profiling of modified gegen qinlian decoction by ultra-high-performance liquid chromatography-diode array detection-Q-exactive-orbitrap-electrospray ionization-mass spectrometry/mass spectrometry and application of high-performance thin-layer chromatography for its fingerprint analysis
Xuehong Nost, Eva-Maria Pferschy-Wenzig, Xiao-Tong Yu, Min Li, Xiao-Lin Tong, Rudolf Bauer
January-March 2021, 7(1):11-32
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_63_20  
  1,794 174 3
Eleven absorbed constituents and 91 metabolites of chuanxiong rhizoma decoction in rats
Feng Xu, Lei Zhang, Xin Zhao, Qi-Le Zhou, Guang-Xue Liu, Xiu-Wei Yang, Dong-Hui Yang, Shao-Qing Cai
January-March 2021, 7(1):33-46
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_7_21  
  1,682 129 1
Identification and determination of fructooligosaccharides in snow chrysanthemum ( Coreopsis tinctoria nutt.)
Ling-Xiao Chen, De-Jun Hu, Wen-Fei Xu, Shao-Ping Li, Jing Zhao
January-March 2021, 7(1):78-85
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_64_20  
  1,594 179 3
Differentiation of belamcandae rhizoma and iridis tectori rhizoma by thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography
Lu-Lu Xu, Yang Zhang, Yue Chai, Kuan Chen, Hai-Dong Wang, Chun-Guo Yang, Min Ye, Xue Qiao
January-March 2021, 7(1):63-70
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_79_20  
  1,339 149 4
Rapid differentiation of aconiti kusnezoffii radix from different geographic origins using ultra-performance liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry
En-Yu Lu, Zi-Feng Pi, Zhong Zheng, Shu Liu, Feng-Rui Song, Na Li, Zhi-Qiang Liu
January-March 2021, 7(1):71-77
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_52_20  
  1,200 117 5
Ultra-high-performance liquid chromatograph with triple-quadrupole mass spectrometer quantitation of twelve phenolic components in different parts of sarcandra glabra
Jing-Guang Lu, Cai-Yun Wang, Da-Xin Chen, Jing-Rong Wang, Kai-Si Che, Ming Zhong, Wei Zhang, Zhi-Hong Jiang
January-March 2021, 7(1):86-96
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_54_20  
  1,168 125 1
Comprehensive quality evaluation of shuxuening injection employing quantitative high-performance liquid chromatography fingerprint and chemometrics
Yu Zhang, Xin Xu, Hua-Wen Qi, Yu-Cheng Liu, Jia-Tao Dong, Gui-Cai Xi, Hong-Li Jin, Yan-Fang Liu, Xin-Miao Liang
January-March 2021, 7(1):54-62
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_8_21  
  1,178 108 4
Discrimination of five species of Panax genus and their geographical origin using electronic tongue combined with chemometrics
Li-Xia Tian, Jin-Hua Li, Li Zhang, Bashir Ahmad, Lin-Fang Huang
January-March 2021, 7(1):104-110
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_80_20  
  1,060 114 1
Gas chromatography–mass spectrometry for quantitative and qualitative analysis of essential oil from Curcuma wenyujin rhizomes
Xiang-Sheng Zhao, Yue-Xiang Zeng, Ya-Kui Zhou, Rong-Tao Li, Mei-Hua Yang
January-March 2021, 7(1):138-145
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_87_20  
  1,031 108 1
Enzyme-linked immunosorbent assay and immunochromatographic strip for rapid detection of atrazine in three medicinal herbal roots
Yu-Dan Wang, Jia-An Qin, Liu Wu, Bao-Min Wang, Sergei Eremin, Shi-Hai Yang, Mei-Hua Yang
January-March 2021, 7(1):97-103
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_76_20  
  988 85 2
Simultaneous determination and pharmacokinetics of tetrandrine, fangchinoline, and cyclanoline in rat plasma by ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry after oral administration of stephaniae tetrandrae radix extract
Zhi-Bin Wang, Yue Ma, Hua Liu, Yu-Jin Bi, Meng Wang, Hai-Xue Kuang
January-March 2021, 7(1):130-137
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_73_20  
  964 98 -
Ultra-high performance liquid chromatography/ion mobility-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and database-driven automatic peak annotation for the rapid profiling and characterization of the multicomponents from stephaniae tetrandrae radix (Fang-Ji)
Yue-Xin Qian, Hu-Min Xie, Tian-Tian Zuo, Xue Li, Ying Hu, Hong-Da Wang, Xiu-Mei Gao, Wen-Zhi Yang
January-March 2021, 7(1):120-134
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_56_20  
  950 109 4
Quantitative evaluation of the compatibility effects of aidi injection on the treatment of hepatocellular carcinoma using targeted metabolomics: A new strategy on the mechanism study of an anticancer compound in traditional chinese medicine
Ran Liu, Lin-Lin Zhu, Chun-Yu Yu, Ya-Ping Shuai, Ling-Ling Sun, Kai-Shun Bi, Qing Li
January-March 2021, 7(1):111-119
DOI:10.4103/wjtcm.wjtcm_86_20  
  920 76 4